National Library of the Udmurt Republic

11 Sovetskaya Str., Izhevsk, 426011

Tel.: +7 (3412) 65-22-71
Fax: +7 (3412) 57-20-85
cpi@unatlib.ru
https://unatlib.ru

City: Izhevsk

Country: Russia