The Fundamental Library of Udmurt State University

426034, Russia, Udmurtia, Izhevsk, Lomonosova Str., 4-B

+7 (3412) 91-63-50

admin@lib.udsu.ru
lib.udsu.ru

City: Izhevsk

Country: Russia