Ural State Law University named after V.F. Yakovlev

620137, Yekaterinburg, Komsomolskaya, 21

Tel.: +7 (343) 374 43 63
Fax: +7 (343 )374 50 34

rektorat@usla.ru
http://www.usla.ru/

City: Ekaterinburg

Country: Russia